1500

Volgens de Bijbel zijn de Joden Gods uitverkoren volk. De afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob moeten God aan de rest van de wereld bekendmaken.

In ruil daarvoor bevrijdt God zijn volk van de slavernij in Egypte en krijgt het een eigen land.

Hemelse voorkeuren zijn al eeuwenlang een conflictbron tussen gelovigen. De opvatting leidt tot ongekende vormen van gewelddadigheid.

De idee van de joden als uitverkoren volk vinden we voor het eerst in de Tora.

Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn.
(Deuteronomium 7 vers 6; NBV)

Het wordt in andere boeken van de Hebreeuwse Bijbel verder uitgewerkt. Met het concept van het uitverkoren volk worden wederzijdse verplichtingen gesloten tussen God en de Joden. De laatsten moesten gehoorzaam zijn aan de Tora.

Ziek denken
Joden liggen om deze geloofsgedachte onder vuur. Veel Joodse religieuze teksten geven de toelichting dat het meer een zware verplichting is dan een privilege, een voorrecht. Toch zijn en waren er ook Joden die hun volk als superieur beschouwen, juist omdat God het als zijn ‘kostbaar bezit’ had gekozen. De gedachte dat de Joden Gods uitverkoren volk zijn (of waren) heeft veel conflicten, racisme en deels het antisemitisme veroorzaakt.

Aangepast
De christelijke vervangingstheologie, ook wel aangeduid als de substitutietheologie, neemt de idee over. Aanhangers van dit dogma geloven dat het Joodse volk als uitverkoren volk is vervangen door de nieuwtestamentische Kerk. De rooms-katholieke Kerk was eeuwenlang initiator van deze vorm van zelfverheffing. Na WO2 is wereldwijd het geloof in de christelijke vervangingstheorie afgenomen. Niet alleen in de joodse en christelijke Bijbel, maar ook in de Koran zijn teksten te vinden die de eigen religie verheffen boven die van de concurrentie. Joden worden er specifiek in genoemd als geoorloofde prooi in de jacht op andersdenkenden.

Aanzet tot moord
Zelfverheffing is dus niet exclusief voor het joodse volk. Allerlei richtingen en stromingen zijn overtuigd van het eigen gelijk. Niet alleen de joodse, maar ook de christelijke en de islamitische godsdienst kennen afkeuring van en minachting voor andermans opvattingen. Zelfs als het om minieme verschillen gaat. Miljoenen mensen leven met de rotsvaste zekerheid dat God en/of Allah een voorkeur heeft voor de aanhangers van de eigen religie. Naast joden kennen ook christenen en moslims, protestant of katholiek, hervormd of gereformeerd, sjiiet of soenniet, het verschijnsel. Vaak past er een zeker superioriteitsgevoel bij. Helaas brengt dat gelovigen ook op het idee dat ze andersdenkenden mogen doden. Christenen lijken van hun fouten, zoals kruistochten en Inquisitie, te hebben geleerd. De Dertigjarige oorlog – de strijd tussen katholieken en protestanten in Europa – heeft volgens historici circa 6,5 miljoen slachtoffers gekost. Erna is de wederzijdse agressie afgenomen, maar niet verdwenen.

Wilde toekomst
Volgens veel commentatoren staan moslims in de 21e eeuw aan de vooravond van een soortgelijke interne strijd. De afgelopen decennia heeft die al tienduizenden moslims het leven gekost. Bovendien zijn veel analisten ervan overtuigd dat er gewelddadige botsingen zullen ontstaan tussen de grote religies. Gelovigen zullen zo in de ban raken van zelfverheffing, van het eigen gelijk, dat ze op grote schaal andersdenkenden zullen uitroeien. Niet weinig gelovigen leven zelfs in de verwachting dat binnenkort een buitenaards wezen op aarde zal neerdalen om orde te scheppen in de komende chaos.

Meer informatie:

http://www.kabbalah.info/dutchkab/rubrieken/uitverkoren.html

Het Uitverkoren Volk gelooft niet in God (Trouw 29 oktober 2010)

INGEZONDEN:

Vraag: “Waarom koos God Israël als Zijn uitverkoren volk?”

Antwoord: Deuteronomium 7:7-9 vertelt ons het volgende over de Israëlische natie: “Niet omdat u talrijker bent dan de andere volken heeft de HEER zich aan u verbonden en u uitverkoren, want u bent het kleinste van alle volken. Maar omdat de HEER u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen wilde nakomen, heeft de HEER u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Erken dan dat de HEER uw God inderdaad God is, de getrouwe God die zich aan het verbond houdt en vol medelijden is voor degenen die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in de duizendste generatie.” God koos de Israëlische natie als het volk waaruit Jezus Christus geboren zou worden – de Verlosser van zonde en dood (Johannes 3:16). God beloofde ons de Verlosser al meteen na de zondeval van Adam en Eva (Genesis hoofdstuk 3). God bevestigde later dat de Messias uit de familielijn van Abraham, Izaak en Jakob zou komen (Genesis 12:1-3). Jezus Christus is de uiteindelijke reden waarom God Israël als Zijn uitverkoren volk koos. God had helemaal geen “uitverkoren volk” nodig, maar Hij besliste om er toch een te kiezen. Jezus moest wel uit het een of het andere mensenvolk voortkomen, en God koos hiervoor Israël.

Maar, God’s reden om de Israëlische natie te kiezen bestond niet louter uit het voortbrengen van de Messias. God’s wilde dat Israël ook anderen over Hem zou leren. Het was Zijn bedoeling dat Israël een natie van priesters, profeten en missionarissen voor de wereld zou zijn. God’s bedoeling was dat Israël een bijzonder volk zou zijn, een natie van mensen die anderen naar God en naar Zijn beloofde voorziening van een Verlosser, Messias en Heiland zou leiden. Israël faalde hierin grotendeels. Maar, God’s uiteindelijke doel voor Israël, het voortbrengen van de Messias en Verlosser, werd op een perfecte manier vervuld – in de Persoon van Jezus Christus. http://www.gotquestions.org/nederlands/God-koos-Israel.html

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten