Fatima

Dochter van de profeet Mohammed en Chadidja. Met wie hij trouwde toen hij 25 was en zij 40.   Chadidja was Mohammed’s eerste vrouw. Fatima trouwde met een neef van Mohammed: Ali ibn Abi Talib. Haar echtgenoot Abi Talib wordt beschouwd als de vierde zgn....

God en communicatie

Hoe spreekt God met de mensen? Soms via engelen, soms via profeten. Een enkele keer rechtstreeks. Miljoenen mensen geloven dat de teksten van de heilige boeken rechtstreeks van God afkomstig zijn. Meestal worden boodschappen van God aan mensen overgebracht via...

Egypte in Bijbel en Koran

-1800 In oude tijden buurland van Israël. En, zo blijkt uit spannende bijbelverhalen, vijand. Sinds 1948 opnieuw buur. Drie oorlogen verder voorkomt een vredesverdrag (1979) openlijke vijandelijkheden. Maar voor bijbelmensen opnieuw onveilig.   In de Hebreeuwse...

Ramadan

Vastentijd voor moslims. Eén van de vijf plichten van de islam. Overdag niets. Na zonsondergang uitbundige maaltijden.   Moslims vieren de Ramadan in de negende maand van het islamitische maanjaar. Het feest geldt niet voor kinderen, zieken en zwangere...

Zina

Overspel, ontucht, vreemdgaan. Islamitische term voor elke vorm van seksuele gemeenschap buiten het huwelijk. Met een bijbehorende strenge straf.   Zina is in de islam de op één na grootste zonde. Alleen shirk (d.w.z. iets of iemand toevoegen aan Allah; het...

Hemelvaartsdag

Feest- en vrije dag, midden in de week. Wordt gevierd in christendom en islam.   Christenen vieren op die dag de hemelvaart van Jezus Christus: http://www.hemelvaartsdag.nl/. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen vóór...

Gabriël

Aartsengel. Boodschapper van God. Verschijnt in de Hebreeuwse Bijbel aan Daniël en in de christelijke aan Zacharias en Maria. Volgens de islamitische traditie heeft hij Mohammed de Koran gedicteerd.   Gabriël ((of: Gavri’el (Hebr.), Gabrielus (Lat.), Jibrĩl,...

Hadieth (of: Hadith, Hadiths)

Verzameling verhalen over opmerkingen en handelingen van de grote profeet van de islam, Mohammed, over allerlei geloofs- en gedragskwesties.   De Hadith (Arab: mv: ahadith) bevatten na de Koran de belangrijkste (heilige) teksten van de islam. De Soenna is ervan...

Arabisch-Europese Liga

Omstreden islamitische organisatie. In 2002 door de in Antwerpen wonende en omstreden Libanees Aboe Jahjah opgericht. Ook in ons land actief.   Omstreden doelen De AEL propageert onder meer dat de islamitische religieuze wetgeving, de Sharia, in heel Europa moet...

Rotskoepel (of: Koepel van de rots)

Arab.: Qubbat as-Sachra. Islamitisch heilig gebouw op de berg Moriah ofwel de Tempelberg. Religieus schrijn (dus niet te verwarren met de Al-Aksamoskee, die op hetzelfde terrein staat) met de befaamde met verguld koper beklede koepel (doorsnee ruim 20 meter). Het...

Lex Talionis

Wet van de vergelding. (Over dit artikel is momenteel een interne discussie gaande. Op korte termijn worden tekstaanpassingen verwacht.) Latijnse term. Betekenis in het Nederlands: ‘oog om oog, tand om tand’ (vgl. Engels: retaliation: vergelding, wraak, revanche). Eén...

Mohámmed

Grondlegger van de islam. (570-632 na Chr.) Stichter en Grote Profeet van de islam.   Profetische opdracht Mohammed is de zoon van een koopman. Hij is geboren in Mekka in 570 n. Chr. In 576 overlijdt zijn moeder. Hij ontwikkelt zich tot profeet, met als opdracht...

Allah

Arabische naam voor de godheid die moslims aanbidden. Over de vraag of joden, christenen en moslims dezelfde God aanbidden is veel verschil van mening. Vooral christelijke bronnen wijzen op grote verschillen.     Allah is de algemene aanduiding voor de God...

Profeten

Sprekers voor God. Waarschuwen als God boos is op Zijn volk Israël. Of op andere volken.   Jodendom In de context van de Bijbel gaat het om een reeks boeken waarin Israëlitische profeten optreden als woordvoerder voor de God van Israël. Ze waarschuwen voor rampen...

Bijbel

Heilig boek van joden, christenen. Voor een deel ook van moslims. Oorsprong van het monotheïsme, het geloof in de God van Israël. <Grieks: biblia = boeken, meervoud van biblion (papyrusje, papier, geschrift, boek (-rol). Er zijn verschillen tussen de “joodse” of...

Al-Aksamoskee

Heilig huis van de moslims, op de Tempelberg in Jeruzalem. Gebouwd rond 640 n. Chr., door kalief Omar, volgeling van Mohammed, die Jeruzalem in 638 veroverde. Al eeuwen bron van strijd tussen gelovigen.  Startpunt van Mohammed’s hemelreis.  Is hier de Tweede Intifada...

Genocide – Uitroeiing van een volk

Uitroeiing van een volk. Hamas wil volgens haar handvest de staat Israël of ‘alle Joden’ uitroeien. De Koran roept er in diverse teksten toe op. Ook de staat Israël wordt er geregeld van beschuldigd genocide te plegen op Palestijnen. Hoe juist is dat?   Oorsprong...

Kaaba

Eeuwenoud stenen gebouw in de grote moskee van de heilige stad Mekka. Belangrijkste heiligdom van de islam. Bevat steen uit de hemel. Jaarlijks voorwerp van aanbidding door honderdduizenden pelgrims.   Letterlijk woordbetekenis: “kubus”. De Kaaba is een bouwwerk...

Besnijdenis

Chirurgische ingreep waarbij de voorhuid van de penis, die de eikel bedekt, verwijderd wordt. De medische term ervoor is circumcisie. Werd al in de antieke oudheid toegepast – als verbondsteken.   Oorsprong Besnijdenis vindt plaats binnen bepaalde religies...

Mein Kampf

<Duits: Mijn strijd. Ophitsend en racistisch boek. Volgens sommigen meest haatzaaiend geschrift ooit gepubliceerd. Geschreven door Adolf Hitler in 1924, tijdens zijn gevangenschap in de vesting Landsberg. In veel landen verboden. In andere op iedere straathoek te...

Islam

Islam  Het geloof van de moslims. Ontstaan midden of eind 7e eeuw van onze westerse jaartelling. Basis: de openbaringen van Allah aan de grote profeet Mohámmed. Vastgelegd in een heilig boek: de Koran. Heilige steden: Mekka en Medina , beide in Saoedi-Arabië. Maar ook...

Moslimfundamentalisme (of: moslimextremisme, islamisme)

In ons land veel gebruikte term voor het wellicht correctere islamisme.  Lang niet alle islamitische critici zijn het eens met het geweld dat islamisten (d.w.z. fanatieke religieus-fundamentalistische moslims) propageren om het Westen tot een meer bij de Koran...

Jeruzalem

Al meer dan 100 jaar conflictbron tussen (Palestijnse) Arabieren en Joden. Hoofdstad van de Joodse koninkrijken in de Bijbelse periode (rond 1000 v. Chr.). Daarmee ruim 3000 jaar de heilige hoofdstad van het jodendom. Ook christenen (vanaf kruisiging en hemelvaart van...

Varkens en apen

Discriminerende vergelijking van mensen met dieren. Niet alleen in de Koran, maar dagelijkse praktijk. Allah verandert mensen in varkens en apen. In sommige moskeeën wordt gepredikt dat Joden varkens en apen zijn. Christelijk kerkhervormer Maarten Luther noemt Joden...

Kleding en religie

Kleding en religie. Een onderwerp dat steeds vaker in het nieuws opduikt. De laatste jaren is het vooral religieus geinspireerde kledij van  moslima’s die veel stof doet opwaaien. Niet alleen boerka en nikaab, maar ook de boerkini noopt sommige regeringen tot ...

Indianen

Oorspronkelijke bevolking van Amerika. Slachtoffers van de kolonisatie door de Europeanen vanaf de vijftiende eeuw. Worden vaak vergeleken met de Palestijnse Arabieren. Met minimaal 12 belangrijke verschillen. Mank Zowel voor- als tegenstanders van Israël vergelijken...

Sjahaada

Of: Sjahãda, Shahada. De geloofsbelijdenis van de moslims. Belangrijkste van de vijf zuilen van de islam. ‘Er is geen God buiten Allah, en Mohámmed is zijn profeet’. Het is een vers uit de Koran, dat de moslim meerdere malen in zijn gebed opzegt. De buitenstaander die...

Sharia

Islamitische wet. Gebaseerd op uitspraken van islamitische religieuze leiders. In de westerse wereld fel omstreden. Het Europese hof voor de rechten van de mens heeft zich er al in 2003 over uitgesproken.  Ook: sjaria, sjar; de wet van de islam, ‘het pad naar de...

Sem

Stamvader van alle Semieten: zowel Arabieren als Joden. Van zijn naam is het incorrecte scheldwoord ‘antisemiet’ (of anti-Semiet) afgeleid.    Sem wordt beschouwd als de stamvader van alle Semieten, waartoe naast de joden ook een aantal Arabische stammen gerekend...

Judea en Samaria

(In het Hebreeuws: Yehuda en Shomron)   Tot 1967 in de hele wereld – en op alle landkaarten – standaardaanduiding voor het tegenwoordig ‘politiek correcte’ Westoever of Westbank. Vandaag een omstreden orthodox-joods, kolonistisch-religieus conflictwoord.  ...

Faisal (of: Feisal)

Koning van Saoedi-Arabië van 1964 tot 1975. Verantwoordelijk voor enorme modernisering.Veroorzaakt de oliecrisis van 1973. Bedoeld als boycot tegen landen die Israël helpen. Heeft Saoedi-Arabië gouden tijden gebracht.   Officiële naam: Faisal ibn Abdul Aziz al...

Hassan al-Banna

(1906-1949) Egyptisch islamitisch denker. Oprichter van de Moslimbroederschap. Belangrijke voorloper van het islamisme, de ‘politieke’ (lees: fundamentalistische) variant van de islam. Islam als basis Al tijdens zijn jeugd raakt Hassan al-Banna, die in het Egyptische...

Uitverkoren volk

1500 Volgens de Bijbel zijn de Joden Gods uitverkoren volk. De afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob moeten God aan de rest van de wereld bekendmaken. In ruil daarvoor bevrijdt God zijn volk van de slavernij in Egypte en krijgt het een eigen land. Hemelse...

Tempelberg

Heilige plaats van joden, christenen en moslims. Locatie: Jeruzalem. Belangrijke twistbron in het Midden-Oosten. Ook bekend onder de naam Moria. De Tempelberg is de bouwplaats van o.a. twee islamitische heiligdommen, de Rotskoepel en de Al-Aksamoskee. De berg bevat...

Koran

750 Heilig boek van de moslims. Net zo omstreden als het heilige boek van de christenen, de Bijbel. In de westerse, christelijke wereld ronduit afgewezen. Moslimterreur en problemen met immigranten, imams en moskeeën maken de inhoud ervan actueel. <Arab: Koer’an....

Jozua

Bijbelse (mythologische?) figuur. Opvolger van Mozes. Leidt het volk Israël de Jordaan over. Tevens naam van een Bijbelboek. Hebreeuwse naam die ‘Jahweh redt’ betekent. Zoon van Nun, afkomstig uit de stam van Efraïm. Opvolger van Mozes als leider van het volk Israël,...

Antisemitisme – oorzaken

Antisemitisme (= Jodenhaat) kent tientallen oorzaken. Met een gezamenlijk kenmerk: ze zijn niet of nauwelijks met feiten te onderbouwen. Religieuze concurrentie Christendom  Bovenaan de lijst staat de al twintig eeuwen durende stelselmatige anti-joodse propaganda in...

Abraham

Met dank overgenomen van http://slideplayer.com/slide/6861425/ Rijke Mesopotamische (Arabische) boer. Krijgt de hemelse opdracht naar het Beloofde Land te verhuizen. Stamvader en daarmee wellicht veroorzaker van het conflict tussen Joden en Palestijnse Arabieren....

Islam, Moslimbroederschap (of: Ikhwan)

Arabische naam: Al-Ikhwan Al-Moslemun (of: Moslemoon).  Fundamentalistische islamitische politieke, sociale en terreurorganisatie. Oorspronkelijk afkomstig uit Egypte, maar vandaag met vertakkingen in 70 landen.  Anti-Israëlisch, anti-Joods, antizionistisch. Oplossing...

Zelfmoordaanslagen

Worden voornamelijk uitgevoerd door jonge mannelijke, maar vanaf 2003 ook vrouwelijke, Palestijnen. Beloning: consumptie van maagden bij Allah. Afwisselend betiteld als oorzaak en als gevolg van het conflict tussen Israël en zijn buurlanden. Veroorzaken paniek en...

Terrorisme

  Het woord is afgeleid van het Latijnse terror: angst. Het duikt voor het eerst op tijdens de Franse revolutie. Analisten zien terrorisme in de 21e eeuw, afgezien van honger, aids, financiële crises, oorlogen en aanstaande milieurampen, als grootste bedreiging voor...

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...