Oude Testament

-540 Het heilige boek van het Jodendom. De Tenach. Tevens het eerste deel van de christelijke Bijbel. Het wordt ook wel de Hebreeuwse (of Joodse) Bijbel genoemd.   De term Hebreeuwse Bijbel is vooral in gebruik bij academici en minder bij voorgangers en leken....

Hebron

Meer dan 4.000 jaar oude stad in Judea, een gebied dat nu meestal wordt aangeduid als de Westoever van de Jordaan (ook: Westbank). Omstreden vanwege de er aanwezige heilige plaatsen. Vooral Machpela, vermeend begraafplaats van bijbelfiguren, is een bron van...

Israël en internationaal recht

2008 Israël en internationaal recht: Barbertje moet hangen. Auteur: Harrie Verbon (verschenen in De Internationale Spectator, jg 62 (2008), nr. 9, pp. 491-494.)   Degenen die de Palestijnse zaak een goed hart toedragen beroepen zich vaak op het “internationaal...

Bijbel

Heilig boek van joden, christenen. Voor een deel ook van moslims. Oorsprong van het monotheïsme, het geloof in de God van Israël. <Grieks: biblia = boeken, meervoud van biblion (papyrusje, papier, geschrift, boek (-rol). Er zijn verschillen tussen de “joodse” of...

VN-resoluties

Besluiten (of: voorstellen, aanbevelingen) van de Verenigde Naties om internationale conflicten op te lossen.   De VN hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over Israël en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen...

Kolonisatie

Eeuwenlang hebben Nederlanders met schepen van de V.O.C. goederen aangevoerd uit koloniën.   Het vestigen van nederzettingen met eigen burgers in op de vijand veroverd gebied. Veel landen hebben zich eraan schuldig gemaakt, waaronder Nederland. Sinds de...

Judea en Samaria

(In het Hebreeuws: Yehuda en Shomron)   Tot 1967 in de hele wereld – en op alle landkaarten – standaardaanduiding voor het tegenwoordig ‘politiek correcte’ Westoever of Westbank. Vandaag een omstreden orthodox-joods, kolonistisch-religieus conflictwoord.  ...

Verdrijving van Joden uit Palestijns gebied

Al eerder in de 20e eeuw waren complete landen, zoals Transjordanië, het latere Jordanië, voor Joden verboden verklaard. Tussen 1948 en 1967 werd in de kern van het van oudsher Joodse land, de Westbank, eeuwenlang als Judea en Samaria aangeduid, maar sinds 1967...

Aliens Act

1905 Vreemdelingenwet in het Verenigd Koninkrijk. Speciaal bedoeld om te voorkomen dat Joden uit het Oostblok naar Engeland oversteken. Met antisemitische intenties? De eerste Aliens Act komt tot stand in 1905 en staat aan het begin van de Britse migratiewetgeving. De...

Muur

2004 Israël bouwt een muur – tussen het eigen land en dat van de Palestijnen. Motivatie: noodzaak tot zelfverdediging (bescherming van de eigen bevolking) en de wens de aantallen slachtoffers te beperken. De bouw leidt in de hele wereld tot grote verontwaardiging....

Zelfmoordaanslagen

Worden voornamelijk uitgevoerd door jonge mannelijke, maar vanaf 2003 ook vrouwelijke, Palestijnen. Beloning: consumptie van maagden bij Allah. Afwisselend betiteld als oorzaak en als gevolg van het conflict tussen Israël en zijn buurlanden. Veroorzaken paniek en...

Kolonisten

Algemeen: mensen die met anderen een nederzetting vestigen in een – al dan niet met geweld onderworpen – vreemd land. Specifiek: meestal orthodoxe Joden die joodse nederzettingen bouwen in de bezette gebieden. Stellen zich op het standpunt dat het land Israël...

Westbank (of: Westoever)

Het gebied ten westen van de rivier Jordaan,  die Israël en Jordanië van elkaar scheidt.  Kerngebied van Joodse cultuur en religie.  Belangrijke conflictbron tussen Israël en de Palestijnen. Bakermat Het gebied komt geografisch bijna overeen met het gebied dat in de...

Palestijns geweld

Vóór 1948 werden in het internationale verkeer ook de joodse bewoners van Palestina Palestijnen genoemd. Met Palestijns geweld wordt bedoeld geweld van de Palestijnse Arabieren. Het in de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw gestarte Palestijns geweld is er aanvankelijk...

Israëlisch geweld

Al honderd jaar is sprake van geweld tussen Arabische en Joodse inwoners van Palestina/Israël. Ver vóór de vestiging van de staat Israël (1948) zijn in het gebied duizenden slachtoffers gevallen. In Israël zelf klinken protesten tegen eigen geweld: niet alleen op...

Tweestatenoplossing

Wat is beter: één enkele staat voor Joden en Arabieren samen of voor beide partijen een eigen staat? De voor- en nadelen op een rijtje. Voordelen: Partijen moeten elkaars aanwezigheid in de regio niet alleen erkennen en accepteren, maar ook in praktijk brengen. De...

Israël

 Eeuwenlang thuisland voor de Israëlieten. Nadat ze door de Romeinen uit hun land zijn verdreven dromen Joden van (terugkeer naar) hun (een) veilig thuisland. Op 14 mei 1948 wordt hun droom werkelijkheid. David Ben Goerion roept de staat Israël uit. Of het er ook...

Pogroms

Gewelddadige uitbarstingen van Jodenhaat. Niet alleen in christelijk (Oost-) Europa, maar ook in de Arabische/islamitische wereld. Wrede moordpartijen waarbij duizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen omkomen. Vaak geïnitieerd door de overheid....

Nederzettingen

Nederzettingen Idealistisch Uit Europa geïmmigreerde Joden richten al rond 1880 kleinschalige nederzettingen in Palestina op. De eerste kibboetsen (Degania) zijn niets anders dan nederzettingen. De aanduiding heeft dan nog niet de negatieve klank die er nu aan...