Verlosser.
De term is afgeleid van het Hebreeuwse masjiach en betekent letterlijk gezalfde.
Volgens de christenen is de Messias al verschenen – in de persoon van Jezus.
In het jodendom en een deel van de islam wordt hij nog verwacht.

 

In de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) wordt het woord gebruikt voor de mensen die van God een opdracht krijgen en gezalfd worden. Het wordt niet expliciet gebruikt voor de verlosser. Doorgaans spreekt men echter wel van de Messias als het over de te verwachten verlosser binnen het jodendom gaat.

De Messias in het jodendom

De joodse traditie ontkent dat Jezus Christus de Messias is. Deze ontkenning heeft in de christelijke wereld geleid tot eeuwenlang religieus antisemitisme: discriminatie, moordpartijen op joden, pogroms en holocaust.

Er zijn momenteel (2005) op aarde ongeveer 5.000 joden die wél geloven in Jezus als de Messias. Anderen zien hem als de Messias van de christenen of als een bijzondere profeet.

De komst van de Messias staat centraal binnen het joodse geloof. Volgens de joden komt de Messias als de Eindtijd is aangebroken. In het Achttiengebed, dat religieuze joden dagelijks uitspreken, wordt het wachten op de Messias verwoord.

Het messianisme houdt in dat de joden geloven in schepping en voltooiing. In de laatste fase zal de Messias op de aarde komen.
Volgens sommige joden moet de Messias een afstammeling van koning David zijn, zoals in het Oude Testament beschreven wordt. Anderen hebben deze voorwaarde losgelaten.

Vanaf de negentiende eeuw kwam bij een aantal joodse groeperingen de nadruk binnen het messianisme niet zozeer te liggen op de terugkeer naar het Heilige Land, maar op de stichting van Gods rijk op aarde. Het geloof heeft zich dus enigszins aangepast aan de moderne omstandigheden.
Binnen het zionisme is waar te nemen dat joden de terugkeer naar Israël en daarmee het aanbreken van de Eindtijd en de komst van de Messias niet langer beschouwen als een daad van God. Men gaat ervan uit dat menselijke inspanning nodig is.

De Messias in het christendom

Het christendom belijdt dat Jezus Christus de Messias, de Verlosser, is. De christelijke Messias is de grondlegger van het christelijke geloof. Christus betekent ook ‘gezalfde’, net als het woord Messias. De term christus komt uit het Grieks.
De christelijke Messias is tevens de zoon van God en rechtstreekse afstammeling van koning David. De Messias heeft geleden voor de zonden van de mens. Hij sterft hiervoor zelfs aan het kruis. Door dat te doen brengt hij verlossing op aarde voor de mens.
Het geboortejaar van Jezus is het begin van ‘onze’ d.w.z. de christelijke, de ’gewone‘ jaartelling. Volgens deskundigen is de telling niet zuiver; Jezus zou drie of vier jaar vóór de jaartelling geboren zijn.

De Messias in de islam

Grote delen van de moslimgemeenschap beschouwen Jezus als Grote Profeet, na Mohammed. In hun geschriften heet hij Isa. De islam ontkent dat hij de zoon van God is. Ook gelooft ze niet dat hij gekruisigd is; een ander zou zijn plaats hebben ingenomen. Allah heeft volgens hen geen zoon. Ze gelooft wel dat de engel Gabriël bij Maria zijn geboorte aankondigde, dat hij ‘wonderlijk’ (bedoeld wordt zonder ‘mannelijke tussenkomst’) is geboren en dat hij ten hemel is gevaren. Volgens de islam zal er eerst een valse profeet komen en daarna daalt Isa neer op aarde.
Sommige islamitische stromingen verwachten anderen, zoals o.a. de profeet Mohammed en Mahdi, een (nazaat van een) ‘rechtgeleide’ kalief, als de Messias.

 


Gerelateerde Berichten