FAQ

Wat is Vecip?

Vecip is een naslagwerk over het Israël-Palestinaconflict. Of, iets nauwkeuriger geformuleerd: het conflict tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Nog nauwkeuriger: tussen jodendom aan de ene kant en christendom en islam aan de andere. Sommige bronnen kiezen voor een nog scherpere formulering: Israël (en/of de Joden) tegen de rest.

Met het woord Vrije wil de samensteller onderstrepen dat de site geen bindingen heeft met welke commerciële, religieuze of politieke organisatie dan ook.

 

Wat is het doel van de site?

 • Aspecten van het conflict verzamelen en beschrijven. Op die manier de complexiteit van het conflict in kaart brengen.
 • De vaak fel tegenover elkaar staande gezichtspunten inventariseren. Feiten en propaganda van elkaar scheiden. Eenzijdige berichtgeving vermijden.
 • De vaak vanuit een bepaalde gezichtshoek gepresenteerde realiteit via internet, dus drempelloos, omzetten in en aanbieden als zo neutraal mogelijk geformuleerde informatie. Opbouwende kritiek en aanvullende informatie uitlokken bij lezers en op de site verwerken. Openlijke controle en bevestiging van feiten. Uitdiepen van meningen.
 • Feiten en beweringen verifiëren, onderzoek doen naar oorzaken en gevolgen, individuele informatie verstrekken aan lezers, aanwijzingen geven voor werkstukken, als naslagwerk dienen en een springplank bieden voor verdere studie. Met als onderscheidende kenmerken: optimale neutraliteit en objectiviteit.

 

Wat is de inhoud van de encyclopedie? 

De complexiteit van de factoren die in het conflict een rol spelen is nauwelijks te overzien. Daarom wordt informatie verzameld en in korte artikelen aangeboden over de meest relevante aspecten ervan. De onderwerpen zijn zowel alfabetisch als chronologisch (in tijdsvolgorde) benaderbaar. Onderling zijn trefwoorden gelinkt. Via de blauw gekleurde woorden kan snel van het ene naar het andere onderwerp en weer terug worden gesurft.

 

Wat komt zoal aan de orde?

 • Aan de orde komen beknopte biografieën van historische en huidige hoofdrolspelers. Ook komt er informatie over relevante (of vergelijkende) landen, steden en dorpen, algemene begrippen en historische en militaire aspecten.
 • Speciale aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingsgeschiedenis van de drie godsdiensten die in het conflict een centrale rol spelen: jodendom, christendom en islam.
 • Ten slotte wordt aandacht besteed aan een essentieel onderdeel van het conflict: de terugkeer van (Europese) joden naar Palestina, hun bijbels-historische land. De oorzaken van hun verlangen naar een ‘veilig tehuis’ zijn terug te vinden in onderwerpen als aliya, antisemitisme, zionisme, pogroms, WO2 en Sjoa (of: Holocaust). Ook het ontstaan van het Palestijnse vluchtelingenprobleem, de onderlinge oorlogen en de Israëlische bezetting worden toegelicht.

 

Denkt u dat het verspreiden van kennis helpt het conflict op te lossen?

Nee. Het conflict kan niet met kennis alleen worden opgelost. Wel kan meer diepgaande kennis van de aspecten van het conflict mensen helpen zich een genuanceerder oordeel te vormen. Ook kan kennis mensen helpen een tolerantere houding aan te nemen naar wat als de vijandelijke partij wordt gezien.

 

Zit er een commercieel doel achter Vecip?

Nee. De site heeft geen winstoogmerk. Er worden op de site geen advertenties geplaatst, er is geen betaalde sponsoring, er zijn geen donerende instellingen of bedrijven.

 

Heeft de site een religieuze achtergrond?

Nee, de makers van de site menen optimale neutraliteit te bereiken. Van binding met een religieuze richting is geen sprake. Wie behoefte heeft aan bevestiging van de eigen of een verkenning van een andere religieuze visie kan via de knop Externe links kiezen uit  christelijke, joodse, islamitische en andere bronnen.

 

Steekt er een politieke organisatie achter Vecip en zo ja welke?

Nee. De site is 100% onafhankelijk. Het is een initiatief van een Nederlandse particulier en er zijn geen banden met een politieke organisatie.

 

Als ik u een vraag stel krijg ik dan antwoord? (Van veel andere websites hoor ik niets meer nadat ik gemaild heb)

Ja. Vragen over de inhoud van onderwerpen en de opzet van de site worden binnen een paar dagen – door de samensteller van het onderwerp persoonlijk – beantwoord. Op hatemail en scheldpartijen, op welke kant dan ook, wordt niet ingegaan. Inhoudelijke kritiek wordt – indien correct – overgenomen. Indien gewenst kan de naam van de inzender – alleen met schriftelijke toestemming – worden vermeld. Soms wordt de reactie – na overleg met de inzender – in zijn geheel geplaatst.

 

Waarom maakt u van Vecip geen nieuwssite?

Het is de opzet van de site dat achtergronden worden belicht. Wie behoefte heeft aan een update van de nieuwste ontwikkelingen vindt via de knop Externe links informatieve sites in alle religieuze en politieke smaken en kleuren. Onder de knop Tijdbalk worden recente ontwikkelingen genoemd die ook op de wat langere termijn van belang lijken.

 

Hoe verklaart u de onevenredig grote media-aandacht voor het Israël-Palestinaconflict?

 • Als de media-aandacht zou worden gerelateerd aan aantallen slachtoffers, dan zou nauwelijks iets over het conflict tussen Israël en zijn buurlanden worden vernomen. Het conflict bevat dus bijzondere nieuwswaarde. Het religieuze element is van doorslaggevend belang. Niet alleen de Joodse en Arabische wereld voelen zich bij het conflict betrokken, maar ook de christelijke en islamitische. Samen gaat het om meer dan de helft van de wereldbevolking.
 • Al eeuwenlang is er onevenredig grote aandacht voor het joodse volk, helaas niet alleen als gewaardeerde basis onder christendom en islam, maar vooral ook in de vorm van anti-judaïsme en antisemitisme.
 • Het conflict heeft apocalyptische aspecten. Miljoenen mensen denken dat de wereld pas vrede zal kennen als eerst maar het conflict tussen Israël en de Palestijnen is opgelost. In een belangrijke bron van het conflict, de Bijbel, wordt beschreven hoe uiteindelijk enorme legers uit de hele wereld zich in Israël zullen verzamelen om een ‘eindstrijd’ uit te vechten. Aan de oplossing van het conflict is de verwachte terugkeer van een Messias (Verlosser; Jezus, Christus voor de christenen, Mahdi voor de moslims) verbonden. Ook de Joden verwacht een Messias.
 • Er spelen grote militaire belangen. Het gaat zijdelings om “Oost tegen West”. De regio is van strategisch belang. De Arabische landen zijn belangrijke afnemers van wapens. Olie speelt een niet geringe rol.
 • Het conflict wordt misbruikt als bliksemafleider. Beweerd wordt dat het conflict een katalysator is van allerlei andere conflicten. Iedereen meent er verstand van te hebben. Een merkwaardig feit is dat miljoenen mensen beter thuis zijn in het vaderlandse geschiedenisboek van de Joden dan in die van hun eigen land en volk. Kortom, het heeft een veel grotere nieuwswaarde dan andere conflicten. Een opvallend aspect dat véél te weinig aandacht krijgt is dat andere conflicten, ook in de regio, die vaak vele malen méér slachtoffers eisen, er minder zichtbaar door worden.

 

Waarom legt uw encyclopedie zo veel nadruk op de religieuze aspecten?

Het religieuze aspect (de “religieuze component”) speelt o.i. een centrale rol in het conflict. De christelijke wereld is sterk verdeeld. Miljoenen christenen staan op grond van bijbelteksten faliekant (‘blind’) achter de staat Israël. Anderen wijzen het land – vaak op grond van dezelfde bijbelteksten – sterk af. Hetzelfde geldt voor de Koran. Binnen de meer dan een miljard mensen tellende islamitische wereld stellen velen zich op het standpunt dat de islam de overheersende godsdienst op aarde is – of dat moet worden. Joden en christenen zouden heilige teksten in hun voordeel hebben veranderd. In de joodse orthodoxie bevinden zich ook vandaag nog veel mensen die – gebaseerd op dezelfde bijbelteksten die christenen aanhalen – menen dat God het land aan de joden gegeven of uitgeleend heeft en dat het dus aan niemand kan of mag worden “teruggegeven”.

 

Waarom haalt u de antieke historie erbij? Dat heeft toch niets met het conflict van vandaag te maken?

Propaganda van Israëlcritici wil ons doen geloven dat Joden in Palestina niets te zoeken hebben. Dat hun historische claims op leugens en mythen berusten. De kritiek komt niet alleen van moslimfundamentalisten. Ook uit (ex-) christelijke en westerse seculiere hoek klinken geluiden van deze aard. De feiten spreken dat tegen. Er wonen al meer dan drieduizend jaar Joden in het land dat nu Israël heet. Hetzelfde geldt voor het deel dat de bezette (of betwiste) Palestijnse gebieden genoemd wordt. Eeuwenlang hebben in Jeruzalem inwoners die zichzelf als Joods (of Israëlitisch) beschouwen, de meerderheid gevormd. De exacte cijfers zijn overigens een van de vele bronnen van twist. Het veelgehoorde standpunt dat Joden er ‘niets te zoeken’ hebben is op historische gronden niet houdbaar.

 

Waarom al die aandacht voor de Sjoa (of: Holocaust) en de nasleep ervan?

De VN heeft in 1947 een plan ontwikkeld waarin een eigen domein werd gecreëerd voor de er al wonende Joden en Joodse vluchtelingen uit Europa. Zonder de massavernietiging van Europese Joden in de Sjoa (1941-1945) zou die bereidheid vermoedelijk niet zijn ontstaan. Het draagvlak binnen de ‘internationale gemeenschap’ is daardoor vergroot. Zonder de Sjoa zou wellicht geen staat Israël zijn ontstaan. Het conflict tussen Joodse en Arabisch-Palestijnse inwoners van het land woedde overigens al lang vóór die tijd. De eerste geregistreerde wederzijdse gewelddadigheden begonnen rond 1920.

 

Mag ik tekst uit uw website overnemen voor mijn (profiel-) werkstuk?

Ja, mits met bronvermelding mogen teksten worden overgenomen, behalve als er een commercieel doel is. In dat geval is schriftelijke toestemming vereist. Neem nooit tekst letterlijk over maar herformuleer altijd in je eigen woorden. Succes ermee!

 

Wie financiert uw website? Ik zie namelijk geen advertenties en geen banners en toch beweert u dat u van niemand afhankelijk bent.

Vecip streeft naar een low cost presentatie. De site kan zich tot nu toe uit een aanloopfonds van de initiatiefnemer bedruipen. Er zijn geen vaste inkomsten. Wie het initiatief belangeloos wil steunen met een gift is van harte welkom. Het bankrekeningnummer van Vecip wordt op aanvraag verstrekt.

 

Waarom schrijft u joden afwisselend met een hoofdletter of een kleine letter? Moet u daar niet consequent in zijn?

Als het om religieuze of andere groepsaanduidingen gaat schrijven we met een kleine beginletter (net als moslims, christenen, islamieten). Als het om geografische aanduidingen (de inwoners van Israël, net als Nederlanders, Duitsers, Amerikanen) gaat gebruiken we een hoofdletter (Taaladviesdienst Onze Taal).

 

Wat hebben al die andere politieke conflicten op onze aardbol er eigenlijk mee te maken? (Ik zie door de bomen het bos niet meer)

Het conflict ligt in politieke en religieuze zin uiterst gevoelig. Om allerlei redenen worden omvang en gewelddadigheid van het conflict sterk overdreven. Ter illustratie een serie kreten. “Israël is de grootste agressor op aarde”. “Het zionisme is een uiterst expansionistische en criminele wereldorganisatie”. “De bezetting is de wreedste en langdurigste onderdrukking in de geschiedenis”. “De Palestijnen zijn het armste volk op aarde”. “De Palestijnen zijn het moorddadigste volk op aarde”. “Het christendom is veel gewelddadiger geweest dan de islam.”

Dit soort beweringen is bewijsbaar onjuist. Van andere beweringen (voorbeeld: “de onrust in de islamitische wereld wordt uitgelokt door Amerika en Israël” of “de islam is intern veel gewelddadiger dan Amerika en het Westen”) is de onjuistheid lastiger aan te tonen. Daarom: om het conflict in de juiste verhoudingen te zien (‘proportioneel denken’) worden ter vergelijking allerlei andere – vaak veel gewelddadiger – conflicten vermeld. Om dezelfde reden komen complottheorieën aan bod.

Ook oorlogen en opstanden die de positie van de Joodse bevolkingsgroep in sterke mate hebben beïnvloed (niet alleen in Europa, maar overal op aarde) zien we als relevant. Hetzelfde geldt voor oorlogen die de positie van de Arabische landen (zowel Arabieren als islamieten, maar ook specifiek de inwoners van wat de Palestijnse gebieden wordt genoemd) hebben veranderd.

 

Wat voor mensen lezen uw site?

 We houden geen gegevens van bezoekers vast. We plaatsen geen ‘cookies’ en weten dus niet wie de site bezoekt. Het enige dat we kunnen zien is uit welk land de bezoeker komt, met welke zoekmachine hij/zij werkt, hoe vaak een onderwerp wordt aangevraagd, leesduur en zoekwoord.

 

Voor welke onderwerpen is de meeste belangstelling?

Op de homepage is een (variabele) lijst te vinden van de meest aangevraagde onderwerpen.

 

Zoekmogelijkheden

 • Wie zich wil beperken tot de essenties van het conflict klikt op Kernthema’s.
 • Via Chronologie kan vanuit ieder willekeurig onderwerp een jaartalgebonden zoekactie worden gestart, zowel voor- als achteruit.
 • Door in het artikel op vorige of volgende te klikken kan op alfabetische volgorde worden gebladerd.
 • Vaste lezers houden via Recent toegevoegd en Recent aangepast de laatste onderwerpen bij.
 • Via de knop Zoeken op thema kan selectief door de onderwerpen worden gebladerd. Zo kan bij voorbeeld snel met zowel Palestijnse als Israëlische hoofdrolspelers worden kennisgemaakt.
 • Voor mensen die geïnteresseerd zijn in jaartallen (chronologisch overzicht met verfijningmogelijkheden) is er de Tijdbalk met ruim 1.000 gegevens.

 

Wie of wat is uw doelgroep?

 • Vecip kent geen specifieke doelgroep. Iedereen die meer dan gemiddeld geïnteresseerd is in het conflict is welkom. Uit de reacties van lezers kunnen we opmaken wie de site bezoekt. Dat zijn, in deze volgorde, scholieren (leerlingen van HAVO en VWO), studenten geschiedenis, theologie en conflictstudies, journalisten en columnisten.
 • Via trefwoorden in zoekmachines komen mensen die meer over Jodendom en islam willen weten op de site terecht.
 • Tientallen andere sites over het conflict bieden een doorverwijzing naar Vecip aan. Dat zijn onder meer sites van christelijke, islamitische en joodse organisaties. Maar ook geschiedkundige sites en fora van nieuwsmedia, onderwijsinstellingen en politieke partijen.
 • Vecip verwijst (linkt) zelf naar duizenden andere sites, zowel in onderwerpen als onder de knop Externe links. Doel daarvan is, aan elkaar tegengestelde argumenten aan te voeren. Vecip wil geen mening opdringen. Plaatsing en keuze van externe links houdt niet automatisch in dat de redactie het met de inhoud daarvan eens is. Bij sites met een sterk extreme mening (bijv. antisemitisch) wordt een waarschuwing (in rood) geplaatst.