Arabische naam voor de godheid die moslims aanbidden.
Over de vraag of joden, christenen en moslims dezelfde God aanbidden is veel verschil van mening.
Vooral christelijke bronnen wijzen op grote verschillen.

 

Afbeeldingen maken van Allah is in de islamitische traditie verboden. Wel zijn er kalligrafische verbeeldingen. Illustratie met dank overgenomen van www.islamicacademy.org.

Afbeeldingen maken van Allah is in de islamitische traditie verboden. Wel zijn er kalligrafische verbeeldingen. Illustratie met dank overgenomen van www.islamicacademy.org.

 

Allah is de algemene aanduiding voor de God van de moslims, te vergelijken met het Hebreeuwse Elohim of het Griekse Theos. Volgens historici is de god die de stam van Mohammed al vóór zijn optreden als profeet vereerde, identiek aan de pré-islamitische maangod. Daarmee is de wassende maan als symbool van de islam verklaard.

Volgens islamkenners staan gelovige moslims verder van hun god af dan joden van Adonai (HaShem; de Naam), ook wel aangeduid als G-d of G’d) en de christenen van de Here (Heere, Heer) God en de Here Jezus.

Moslims menen dat alleen in ajat (tekenen) in de natuur een glimp van Allah kan worden opgevangen. Hij is zo transcendent (= superieur, alles overtreffend) dat alleen in ‘gelijkenissen’ over hem kan worden gesproken. Moslims kunnen zich van Allah geen voorstelling maken. In sommige christelijke stromingen is dat ook het geval.

Toch wilde Allah zich kenbaar maken. Dat heeft hij gedaan via de ajãt (tekenen) en de Koran, zodat moslims toch een glimp van hem kunnen opvangen. Moslims die hun ritueel gebed verrichten, doen de uitspraak: “Allãhoe akbar”; Allah is groter […dan alle andere goden…]. Christenen en joden ervaren de uitroep als discriminerend, kleinerend voor hun god.

Allah is één. De Koran kent 99 namen voor Allah (‘de schoonste namen’). Drie ervan zijn: De levensgever: al-Moehjî, De Alwetende: al-Alîm, Het Woord: al Kalimah. Tijdens het gebedsritueel noemen gelovigen de namen van Allah op en gebruiken daarbij een gebedsketting met 99 kralen als geheugensteuntje.

Allah spreekt de gelovigen via de Koran rechtstreeks toe. De Koran is aan Mohammed gedicteerd door aartsengel Gabriël, volgens Korancritici vaak met een dreigende ondertoon. In de Bijbel spreekt God maar zelden rechtstreeks tot een mens – meestal is er de tussenkomst van een profeet. Zo onderhoudt Mozes een dialoog met zijn god, echter niet van gezicht tot gezicht. De toon in de Bijbel zou minder dreigend zijn dan die van de Koran. Ook moet onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het Oude, het joodse deel, de Hebreeuwse Bijbel, en anderzijds het Nieuwe Testament, het christelijke deel. Het laatste, dat de heilsboodschap voor alle mensen op aarde bevat, wordt als mensvriendelijker, socialer beschouwd dan het Oude.

Vaak wordt beweerd dat de god van moslims, joden en christenen één en dezelfde is. De stelling is onderwerp van felle debatten. De god van de joden heeft iets gemeen met die van de moslims: hij heeft geen zoon. Joden wachten nog op hun Messias. Beide tradities vechten de goddelijke drie-eenheid (vader, zoon en heilige geest) van de christenen aan.

Is Allah, de god van de moslims, die in de Koran oproept joden (en christenen) te doden, werkelijk dezelfde god als die van de potentiële slachtoffers? En is de god van de christenen, die in de loop van de eeuwen veel Joden hebben vervolgd en gedood, dezelfde god als die van de slachtoffers? Is de god van de Joden, die het bevel gaf alle in Kanaän wonende volken tot de laatste man uit te roeien, dezelfde als die van christenen en moslims?

In de loop der eeuwen zijn er in de uitleg van het godsbegrip steeds meer verschillen ontstaan. De opvattingen zijn verder uit elkaar gegroeid. Theologen signaleren de laatste jaren een trend om – onder druk van de secularisatie – over de verschillen heen te stappen en de gelovigen met elkaar te verzoenen. Op internet zijn in allerlei talen en varianten artikelen en overzichten te vinden die de overeenkomsten en verschillen tussen de drie goden in kaart brengen.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten